Kontingent

Klubbens støtteforening

Sjørring Boldklub støtteforening 
Foreningen kan kontaktes via facebook, eller via mail til Lars Facius –  lfa@faciusinvest.dk, 
eller til Rene Kjær Jensen, mail: gundevej9@hotmail.com eller tlf. 24857853.

Vedtægter for Sjørring Boldklubs Støtteforening
 1. Foreningens navn er: Sjørring Boldklub´s Støtteforening.
 2. Foreningens formål er at Støtte SBK´s idrætsaktiviteter – fortrinsvis  ungdomsafdelingen – økonomisk såvel som interessemæssigt.
 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant, der vælges på generalforsamlingen. I ulige år afgår 2 medlemmer, og i lige år 3 medlemmer. Endvidere vælges 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes en gang årligt i årets 1. kvartal. Stemmeret har alle med gyldigt medlemskort. Medlemskortet er personligt Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Regnskabet følger kalenderåret.
 4. Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede.
 5. Årlig generalforsamling af holdes med følgende dagsorden:Generalforsamlingen indvarsles i det lokale dagblad 8 dage før afholdes. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomme forslag.
  5. Valg af bestyrelse + suppleant.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.
 6. Foreningens midler skal fortrinsvis anvendes til støtte af arbejdet i SBK’s ungdomsafdeling.
 7. Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamlingen og da kun med 2/3 flertal. Foreningens midler vil i tilfælde af foreningens opløsning til falde SBK’s ungdomsfodbold.